การอบรม จป บริหารเป็นการอบรมด้วยหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นหลักและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระอื่นๆ ที่มีประโยชน์อีกมากมาย หลักสูตรอบรม จป บริหารใช้ระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมง อบรม จป บริหาร…