การอบรม จป บริหารเป็นการอบรมด้วยหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นหลักและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระอื่นๆ ที่มีประโยชน์อีกมากมาย หลักสูตรอบรม จป บริหารใช้ระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมง

อบรม จป บริหาร เหมาะกับใคร

การอบรมหลักสูตร จป บริหารเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงลูกจ้างในระดับบริหารทุกคนที่ทำงานในสถานประกอบกิจการตามที่กฎกระทรวง การจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการในด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หากคุณทำงานอยู่ในระดับบริหาร สถานประกอบกิจการหรือบริษัทจะต้องส่งคนเข้ารับการอบรม จป บริหาร ภายในระยะเวลา 180 วันตั้งแต่วันที่คุณเข้ารับตำแหน่งในระดับบริหารหรือหากคุณเป็นเจ้าของกิจการ กรณีที่กิจการของคุณไม่มีลูกจ้างในระดับบริหารเลยเจ้าของกิจการหรือตัวคุณเองก็ต้องเข้ารับการอบรม จป บริหารแทน

แม้ว่าทุกคนจะสามารถเข้ารับการอบรม จป บริหารได้แต่ในความเป็นจริงแล้วใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็น จป บริหารได้เนื่องจากการจะเป็น จป บริหารได้นั้นคุณจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

  • ลูกจ้างระดับบริหาร เช่น ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตำแหน่งผู้จัดการ เป็นต้น
  • ต้องเข้ารับการอบรม จป บริหารตามหลักสูตร ระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมงหรือเคยเป็น จป บริหารตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  • อย่างไรก็ตาม การจะเป็น จป บริหารนั้น กฎหมายไม่ได้มีการกำหนดเรื่องอายุ ระดับการศึกษาหรือคุณสมบัติอื่นๆ เลยที่สำคัญไม่จำเป็นจะต้องผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อนด้วย

หลังจากที่ผ่านการอบรม จป บริหารแล้วจะได้วุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยันหลังจากนั้นก็สามารถนำไปสมัครงานในตำแหน่งต่างๆได้ เช่น จป บริหารหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร นอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้สมัครงานในตำแหน่ง คปอ หรือคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานหรือจะสมัครเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานก็ได้ ตลอดจนการทำงานในหน่วยงานและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือ สสปท  เชื่อว่าเป็นสถาบันที่ใครหลายๆ คนใฝ่ฝัน 

หากสถานประกอบกิจการเข้าข่ายตามที่กฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดด้านการบริหาร การจัดการ การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องแต่งตั้งหรือต้องมี จป บริหารในสถานประกอบกิจการแต่เจ้าของกิจการนั้นละเลยก็อาจมีความผิดทางด้านกฎหมายโดยมีความผิดตาม พรบ ความปลอดภัยซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆ เกี่ยวกับการอบรม จป บริหาร จป บริหารเหมาะกับใคร ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและหากผ่านการอบรม จป บริหารสามารถสมัครงานในตำแหน่งไหนได้ หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับทุกๆ คน